/Sverige bryter mot internationell lag

Sverige bryter mot internationell lag

Sverige bryter mot internationell lag när rasistiska organisationer får demonstrationstillstånd.

När rasistiska organisationer ges tillstånd att demonstrera så begår Sverige ett brott mot folkrätten, dvs internationell lag (eng, international law). Staten Sverige främjar därmed rasdiskriminering. Det är förbjudet. Det är i strid med den av Sverige utan reservationer ratificerade (undertecknade) konventionen om avskaffande av rasdiskriminering från 1965. Den trädde i kraft 1972. I den står det uttryckligen att Sverige skall verka för att i likhet med andra stater som Tyskland, England och Finland, förbjuda rasistiska organisationer och alla former av rasdiskriminering och spridande av moraliskt förkastliga teorier om rasöverlägsenhet. Det är en plikt Sverige åtagit sig. För att staten skall kunna följa de mänskliga rättigheterna, dina och mina rättigheter staten är skyldig att respektera, krävs ett förbud för organiserad rasism eftersom rasistiska organisationers själva syfte, mål och metod kränker och motverkar både demokrati och mänskliga rättigheter. Syftet är att skydda demokratin mot rasistiska organisationers politiska inflytande och motverkande av mänskliga rättigheter. Orsaken till konventionen förklaras enklast som WW2 och apartheid m.m.

Artikel 2, punkt 2 i FN:s konvention om avskaffande av rasdiskriminerings (CERD) lyder såhär:

‘‘Varje konventionsstat skall därför förbjuda och med alla lämpliga medel, däribland genom sådan lagstiftning som påkallas av omständigheterna, göra slut på rasdiskriminering som utövas av enskilda personer, grupper och organisationer.‘‘

Sverige som stat har alltså en skyldighet att göra de nödvändiga lagändringar som krävs för att motverka rasistisk diskriminering av enskilda, grupper eller organisationer. Det har Sverige lovat i och med ratificeringen av konventionen (utan reservationer). Flera stater har redan förbudet. Det är kanske frånvaron av Sveriges utsatthet för nazismens folkmord och krig som gör att en del personer vacklar och vilar sig på argument om “yttrandefrihet” och ideal om “dialog” med den som aktivt agiterar mot yttrandefrihet för alla andra, inklusive oss, samt bygger sin ideologi på en folkmordsretorik och systematiskt utsätter personer och institutioner för våld och lågintensiv terror eftersom de helt enkelt vill mörda dig, men behöver ta makten först.

Rasister kan tycka vad de vill i sina privata hem och i sina egna funderingar, åsiktsfrihet är bra, men när det kommer till organisering i offentligheten har staten Sverige ett förpliktat ansvar att följa de mänskliga rättigheterna. Organisering är inte en åsikt eller ett yttrande, det är en aktiv handling. Svenska staten har en skyldighet att se till att rasismen inte kan spridas i offentligheten där rasistiska organisationers offentliga agiterande utgör en av de formerna av offentligt spridande av rasism. Hatpropaganda, digital och fysisk och andra former är en annan sorts offentligt spridning som redan är kriminaliserad idag, men alltså inte rasistiska organisationers offentliga agiterande på våra gator, så länge det inte utgör hets mot folkgrupp, trots att det är en rasistisk organisation som organiserar i specifikt rasistiska syften. Det finns ett juridiskt vacuum här som måste fyllas. Något svenska staten hävdar redan görs genom bland annat lag om hets mot folkgrupp och diskrimineringslagen.

Sett till dagens situation är det ett ohållbart argument. CERD-kommittén som är FN organet som övervakar implementeringen av konventionen har regelmässigt över 40 år givit Sverige kritik för att vi inte följer konventionen ordentligt samt har en felaktig (naiv) tolkning av behovet av ett förbud för organiserad rasism.

We Are – nätverket menar i enlighet med det att Sverige behöver implementera artikel 2, punkt 2 i FN:s konvention om avskaffande av rasdiskriminering till lag i Sverige.

Vi måste arbeta för en lagändring som förbjuder rasistiska organisationer. Människors rätt till integritet och rätt att slippa övergrepp är en demokratisk hörnsten som vida överstiger nazisternas självpåtagna lust att begå övergrepp. Antingen tar vi ställning för konventionen och förbinder oss att den, eller så förbinder du dig att komma på andra lösningar som fungerar. Att felaktigt hänvisa till yttrandefrihet är inte en lösning, det är en dålig ursäkt och en bortförklaring som inte håller.

Det går inte att försvara nazisternas agiterande, hat och bruk av våld mot människor, institutioner och hela vår värld i strid mot de mänskliga rättigheterna och vår demokrati genom att använda sig av argument som anspelar på att det demokratiska är att acceptera nazism. Det är ett tecken på acceptans av nazismen och nazism är en ideologi som demokratin inte kan acceptera. Det är en logisk och högst rimlig gräns att föreningsfrihet slutar när det utgör ett övergrepp på andra människors rättigheter och friheter och demokratin som helhet.

Vi har den relevanta inskränkningen i vår grundlag. Regeringsformen §2:24 andra stycket lyder enligt följande:

“Föreningsfriheten får begränsas endast när det gäller sammanslutningar vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.” Lag (2010:1408)

Det här betyder att våra riksdagspolitiker kan stifta en lag som förbjuder organiserad rasism i enlighet med konventionens krav. Det kan göras utan att ändra grundlagen eftersom ovanstående lag syftar specifikt till rasistiska organisationer, det framkommer i förarbeten att det är lagstiftarens intention att vid behov lagstifta om ett förbud för rasistiska organisationer. Det går inte att hänvisa till den lagen och säga att rasistiska organisationer redan är förbjudna, för det stämmer inte, utan lagen säger att föreningsfriheten FÅR inskränkas på de grunderna som räknas upp, när det skulle behövas, enligt lagstiftarens mening och intention.

FN och många andra har sagt att det krävs ett förbud för organiserad rasism och kritiserat Sverige över 40 år för att vi inte infört det. När ska våra riksdagspolitiker inse behovet av ett förbud för organiserad rasism för att skydda demokratin och våra mänskliga rättigheter, liv och samhälle från inflytande från rasistiska organisationer? Den som säger att förbudet inte behövs eller fungerar förbinder sig att samtidigt förklara vad som istället behövs och istället fungerar. Det är min fasta övertygelse att Sverige inte är världens navel och vet bäst hur vi motverkar rasistiska organisationer. Inte heller är det menat som en universallösning, men ett viktigt medel för den demokratiska rättsstatens förmåga att motverka rasistiska organisationer som istället motverkar alla andras demokratiska rättigheter, liv och mänskliga rättigheter.

We Are nätverket har arbetat med frågan sedan 2016 på en mängd olika vis och kommer fortsätta med det arbetet. Vill du engagera dig? Hör av dig!

/aktivist We Are – nätverket

Förbjud organiserad rasism